ลำดับ ชื่อนักวิจัย จำนวนโครงการ
ลำดับ ชื่อนักวิจัย จำนวนโครงการ
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล 10
2 ศาสตราจารย์ แสวง บุญเฉลิมวิภาส 1
3 ศาสตราจารย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร 2
4 อาจารย์ กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง 0
5 อาจารย์ กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ 12
6 รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ ปรกติ 5
7 ศาสตราจารย์ ดร. จตุรนต์ ถิระวัฒน์ 9
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทจิรา เอี่ยมมยุรา 4
9 อาจารย์ ดร. จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์ 0
10 อาจารย์ จุมพล แดงสกุล 0
11 อาจารย์ ชวิน อุ่นภัทร 0
12 อาจารย์ ชาคริต สิทธิเวช 0
13 อาจารย์ ดร. ชาติชาย เชษฐสุมน 0
14 อาจารย์ ดร. ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล 0
15 ศาสตราจารย์ ณรงค์ ใจหาญ 23
16 ศาสตราจารย์ ดร. ดาราพร ถิระวัฒน์ 0
17 ศาสตราจารย์ ดร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์ 1
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระ สุธีวรางกูร 1
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระรัตน์ จีระวัฒนา 1
20 รองศาสตราจารย์ ดร. นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ 5
21 ศาสตราจารย์ ดร. บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ 2
22 รองศาสตราจารย์ ดร. ปกป้อง ศรีสนิท 3
23 รองศาสตราจารย์ ดร. ประธาน วัฒนวาณิชย์ 5
24 ศาสตราจารย์ ดร. ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช 1
25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล 2
26 อาจารย์ ปิติ โพธิวิจิตร 0
27 รองศาสตราจารย์ ดร. พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร 0
28 รองศาสตราจารย์ ดร. พินัย ณ นคร 2
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิศวาท สุคนธพันธุ์ 0
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์ 6
31 รองศาสตราจารย์ มาลี พฤกษ์พงศาวลี 3
32 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มุนินทร์ พงษาปาน 0
33 รองศาสตราจารย์ ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์ 5
34 ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตรา ฟุ้งลัดดา วิเชียรชม 3
35 ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ 3
36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรวัฒน์ จันทโชติ 2
37 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ 4
38 ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ 80
39 รองศาสตราจารย์ สมยศ เชื้อไทย 6
40 ศาสตราจารย์ สหธน รัตนไพจิตร 3
41 อาจารย์ สาวตรี สุขศรี 0
42 ศาสตราจารย์ ดร. สุเมธ ศิริคุณโชติ 3
43 รองศาสตราจารย์ สุดา วิศรุตพิชญ์ 1
44 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุปรียา แก้วละเอียด 1
45 ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ 12
46 อาจารย์ สุรศักดิ์ บุญเรือง 0
47 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ มณีศร 0
48 ศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล 1
49 ดร. สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์ 0
50 ศาสตราจารย์ ดร. อนันต์ จันทรโอภากร 3
51 ศาสตราจารย์ ดร. อรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป 2
52 อาจารย์ อำนาจ ตั้งคีรีพิมาน 0
53 ศาสตราจารย์ ดร. อำนาจ วงศ์บัณฑิต 12
54 0
55 ศาสตราจารย์ ดร. อุดม รัฐอมฤต 13
56 ศาสตราจารย์ ดร. จุมพต สายสุนทร 0
57 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์ 0
58 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เขมภูมิ ภูมิถาวร 0
59 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณภัทร สรอัฑฒ์ 0
60 อาจารย์ ดร. รัชนีกร ลาภวณิชชา 0
61 อาจารย์ จุฑามาศ ถิระวัฒน์ 0
62 อาจารย์ ดร. กมลวรรณ จิรวิศิษฎ์ 0
63 อาจารย์ สุรศักดิ์ บุญญานุกูลกิจ 0
CONNECT WITH US
Can't Perform Query1