ลำดับ ชื่อนักวิจัย จำนวนโครงการ
ลำดับ ชื่อนักวิจัย จำนวนโครงการ
1 รองศาสตราจารย์ ดร. เดชา สังขวรรณ 2
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทยา สุวคันธ์ 0
3 อาจารย์ วิไลลักษณ์ อยู่สำราญ 1
4 อาจารย์ ดร. ภาคภูมิ ทิพคุณ 0
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เดชา ตั้งสีฟ้า 0
6 อาจารย์ ดร. จุฬณี ตันติกุลานันท์ 0
7 รองศาสตราจารย์ สายฝน สุเอียนทรเมธี 0
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุ่งนภา เทพภาพ 0
9 ดร. ยิ่งลักษณ์ กาญจนฤกษ์ 0
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ อู่ทองทรัพย์ 0
11 อาจารย์ ดร. ณัฐพล แสงอรุณ 0
12 อาจารย์ ดร. โกสุม โอมพรนุวัฒน์ 0
CONNECT WITH US
Can't Perform Query1