ลำดับ ชื่อนักวิจัย จำนวนโครงการ
ลำดับ ชื่อนักวิจัย จำนวนโครงการ
1 รองศาสตราจารย์ ดร. เกรียงไกร เตชกานนท์ 0
2 อาจารย์ ดร. เณศรา สุขพาณิช 0
3 รองศาสตราจารย์ ดร. เพลินพิศ สัตย์สงวน 0
4 ศาสตราจารย์ ดร. เอื้อมพร พิชัยสนิธ (ตสาริกา) 0
5 รองศาสตราจารย์ ดร. โกวิท ชาญวิทยาพงศ์ 2
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิริยา กุลกลการ 0
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิระ บุรีคำ 0
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล 0
9 รองศาสตราจารย์ ดร. ชนินทร์ มีโภคี 3
10 รองศาสตราจารย์ ดร. ชยันด์ ตันติวัสดาการ 0
11 ศาสตราจารย์ ดร. ชวินทร์ ลีนะบรรจง 6
12 รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ 0
13 อาจารย์ ณพล สุกใส 0
14 รองศาสตราจารย์ ดร. ดาว มงคลสมัย 0
15 รองศาสตราจารย์ ดร. ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม 1
16 รองศาสตราจารย์ ดร. ธาตรี จันทรโคลิกา 3
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นงนุช สุนทรชวการต์ 0
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิธินันท์ วิศเวศวร 0
19 รองศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร 0
20 รองศาสตราจารย์ ดร. นิรมล สุธรรมกิจ 1
21 ศาสตราจารย์ ดร. ประยงค์ เนตยารักษ์ 0
22 รองศาสตราจารย์ ดร. ปราการ อาภาศิลป์ 2
23 ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร 0
24 รองศาสตราจารย์ ดร. ปัทมาวดี ซูซูกิ 0
25 อาจารย์ ดร. พงษ์ธร วราศัย 0
26 ศาสตราจารย์ ดร. พรายพล คุ้มทรัพย์ 6
27 ดร. พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์ 0
28 รองศาสตราจารย์ ดร. ภาณุพงศ์ นิธิประภา 0
29 รองศาสตราจารย์ ดร. ภิรมย์ จั่นถาวร 1
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูรี สิรสุนทร 2
31 รองศาสตราจารย์ ดร. มัทนา พนานิรามัย 1
32 ศาสตราจารย์ รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ 0
33 อาจารย์ ศันสนีย์ ลิ้มพงษ์ 2
34 อาจารย์ ดร. ศุพฤกฒิ ถาวรยุติการต์ 0
35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ศรีสุชาติ 1
36 ศาสตราจารย์ ดร. ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ 0
37 ศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา 24
38 รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย สุขศิริเสรีกุล 1
39 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายพิณ ชินตระกูลชัย 0
40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิทธิศักดิ์ ลีลหานนท์ 0
41 รองศาสตราจารย์ หงษ์ฟ้า ทรัพย์บุญเรือง 1
42 ศาสตราจารย์ ดร. อภิชัย พันธเสน 5
43 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อักษรศรี พานิชสาส์น 0
44 รองศาสตราจารย์ ดร. อาชนัน เกาะไพบูลย์ 0
45 ศาสตราจารย์ ดร. อารยะ ปรีชาเมตตา 0
46 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาวิน ศิริประภานุกูล 7
47 ศาสตราจารย์ ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์ 0
48 รองศาสตราจารย์ ดร. ชยันต์ ตันติวัสดาการ 0
49 รองศาสตราจารย์ ดร. พีระ เจริญพร 4
50 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์ 0
51 ดร. อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ 0
52 อาจารย์ ดร. ดมิศา มุกด์มณี 1
53 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ เบญญาอภิกุล 0
54 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประชา คุณธรรมดี 1
55 อาจารย์ ดร. อนันต์ ภาวสุทธิไพศิฐ 0
56 อาจารย์ ดร. ถิรภาพ ฟักทอง 0
57 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงมณี เลาวกุล 0
58 รองศาสตราจารย์ ดร. ปัทมาวดี โพชนุกูล 0
59 อาจารย์ ดร. ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์ 0
60 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล 0
61 ดร. ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ 0
62 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมพงษ์ คงเจริญ 0
63 อาจารย์ ดร. ธีรวุฒิ ศรีพินิจ 0
64 อาจารย์ ลอยลม ประเสริฐศรี 0
65 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทวุฒิ พิพัฒน์เสรีธรรม 0
66 อาจารย์ ดร. มณเฑียร สติมานนท์ 0
67 อาจารย์ ชล บุนนาค 0
68 อาจารย์ ดร. ธร ปีติดล 0
69 อาจารย์ นนท์ นุชหมอน 0
70 อาจารย์ ดร. เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว 0
71 อาจารย์ ดร. ชญานี ชวะโนทย์ 0
CONNECT WITH US
Can't Perform Query1