ลำดับ ชื่อนักวิจัย จำนวนโครงการ
ลำดับ ชื่อนักวิจัย จำนวนโครงการ
1 รองศาสตราจารย์ เล็ก สมบัติ 1
2 ศาสตราจารย์ ดร. โกวิทย์ พวงงาม 24
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง 3
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตติ มงคลชัยอรัญญา 1
5 อาจารย์ ชไมพร รุ่งฤกษ์ฤทธิ์ 0
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชานนท์ โกมลมาลย์ 0
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิติพร ศิริพันธ์ พันธเสน 1
8 รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช 1
9 รองศาสตราจารย์ นงลักษณ์ เอมประดิษฐ์ 0
10 รองศาสตราจารย์ ดร. นฤมล นิราทร 2
11 รองศาสตราจารย์ ปาริชาต วลัยเสถียร 0
12 รองศาสตราจารย์ ดร. พงษ์เทพ สันติกุล 0
13 อาจารย์ มาดี ลิ่มสกุล 0
14 ดร. มาลี จิรวัฒนารนนท์ 0
15 ศาสตราจารย์ ยุพา วงศ์ไชย 4
16 อาจารย์ รณรงค์ จันใด 2
17 ศาสตราจารย์ ระพีพรรณ คำหอม 7
18 รองศาสตราจารย์ ดร. วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ 7
19 รองศาสตราจารย์ วันทนีย์ วาสิกะสิน 0
20 ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย 27
21 ศาสตราจารย์ ศศิพัฒน์ ยอดเพชร 2
22 รองศาสตราจารย์ ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์ 6
23 รองศาสตราจารย์ ศักดิ์ศรี บริบาลบรรพตเขตต์ 0
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิรินทร์รัตน์ กาญจนกุญชร 0
25 อาจารย์ สร้อยมาศ รุ่งมณี 0
26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดสงวน สุธีสร 0
27 ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล ปธานวนิช 3
28 รองศาสตราจารย์ สุรางค์รัตน์ วศินารมณ์ 0
29 ศาสตราจารย์ ดร. สุวัจฉรา เปี่ยมญาติ 0
30 รองศาสตราจารย์ อภิญญา เวชยชัย 4
31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัญมณี บูรณกานนท์ 3
32 รองศาสตราจารย์ กิตติยา นรามาศ 1
33 อาจารย์ กรุณา ใจใส 0
34 อาจารย์ เสาวธาร โพธิ์กลัด 0
35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริพรรณ ศรีมีชัย 0
36 อาจารย์ ดร. เอกจิตรา คำมีศรีสุข 0
37 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ 0
38 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิไลภรณ์ โคตรบึงแก 0
39 อาจารย์ ดร. นิฤมน รัตนะรัต 0
40 อาจารย์ ดร. จิรพรรณ นฤภัทร 0
41 นาย ปราโมทย์ พันธ์สะอาด 0
42 นางสาว ยุวดี วงศ์วีระประเสริฐ 0
43 อาจารย์ ชลธิชา พันธุ์พานิช 0
44 อาจารย์ ปุณิกา อภิรักษ์ไกรศรี 0
45 อาจารย์ พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม 0
46 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฏฐพัชร สโรบล 0
47 อาจารย์ ธัญญาภรณ์ จันทรเวช 0
48 อาจารย์ ดร. ธันยา รุจิเสถียรทรัพย์ 0
49 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณลักษณ์ เมียนเกิด 0
50 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภุชงค์ เสนานุช 0
CONNECT WITH US
Can't Perform Query1